အေၾကာင္းအရာ: 

-Junior Planet Kid Art Show
-နန္းခင္ေဇယ်ာ (Non Stop DVD အေခြထြက္ရွိမယ့္အေၾကာင္း)