အေၾကာင္းအရာ: 

-"2016 Miss Myanmar World Winner ဆုရွင္ ျမတ္သီရိလြင္ @Bella 
နဲ႔ျပဳလုပ္ထားတဲ့ Exclusive Interview"