အေၾကာင္းအရာ: 

- ဒါ႐ုိက္တာေနပုိင္ "စမ္းခ်င္ရာစမ္းေမာင္ဘဂ်မ္း" ဗီဒီယုိ႐ိုက္ကြင္းမွာ အကယ္ဒမီေျပတီဦး၊ေရႊသမီး တုိ႔နဲ႔႐ုိက္ကူးေနမႈမ်ား