အေၾကာင္းအရာ: 

*M ထူး ရဲ႕ "ခ်စ္လြန္းလုိ႔ပါ" ေတးအယ္လ္ဘမ္စာနယ္ဇင္းပဲြ
*Rran Life Machine "ေက်နပ္ပါ" အယ္လ္ဘမ္စာနယ္ဇင္းပဲြမွအေၾကာင္းအရာ