အေၾကာင္းအရာ: 

-ဒါ႐ုိက္တာေက်ာ္ေဇာလင္း႐ုိက္ကူးပံုေဖာ္ထားတဲ့ "ဆဲြစားမ၀တဲ့ ပဲြစားမ" ဇာတ္ကားေလးအေၾကာင္း