အေၾကာင္းအရာ: 

လူငယ္ အႏုပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဟန္သီ နဲ႔အထူးေတြ႕ဆံုထားမႈအစီအစဥ္