အေၾကာင္းအရာ: 

ဇြန္လ(၁၈)ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ဟန္သီ (Fans Meeting) နဲ႔သူ၏ပရိသတ္မ်ားေတြ႕ဆံုခဲ့သည့္အစီအစဥ္
Gallery 65 မွာက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ Caricature Art Exhibition ပဲြအေၾကာင္းအရာမ်ားတုိ႔နဲ႔အတူ