အေၾကာင္းအရာ: 

ဇြန္လ(၁၉)ရက္ေန႔က သမၼတ႐ုပ္ရွင္႐ုံမွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ျပန္ေခၚသက္ေသ အမည္ရွိ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား Press Show ပဲြမွျမင္ကြင္းမ်ား