အေၾကာင္းအရာ: 

- MRTV - 4 ႐ုပ္သံလုိင္းကေနစတင္ျပသေတာ့မယ့္ Forever Blossom မွ႐ုိက္ကူးထားတဲ့ Music Live Tonight အစီအစဥ္႐ုိက္ကူးေနမႈမ်ား