အေၾကာင္းအရာ: 

"စိမ္း၀ါနီ ထုတ္လုပ္ေရးမွ ဇြန္လ (၂၇) ရက္ေန႔တြင္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ီခဲ့ေသာ "ကင္ဆာ" ဗီဒီယုိဇာတ္ကား\