အေၾကာင္းအရာ: 

အႏုပညာရွင္အခ်ဳိ႕ရဲ႕သူတုိ႔ဘာလုပ္ေနလဲ အစီအစဥ္
"ပန္းခ်ီခ်စ္ပရိသတ္မ်ားအတြက္ေလာကနတ္ပန္းခ်ီခန္းမမွာဇူလုိင္လ(၂)ရက္ေန႔ကေန(၇)ရက္ေန႔အထိက်င္း
ပျပဳလုပ္ေနတဲ့ Beautiful Form 5th Solo Show ပန္းခ်ီပဲြ"