အေၾကာင္းအရာ: 

"ဇူလုိင္လ(၅)ရက္ေန႔ကေမြးေန႔ရက္ျမတ္အလွဴအျဖစ္သန္လ်င္နဲ႔ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနရာအခ်ဳိ႕မွာျပဳလုပ္လွဴဒါန္းခဲ့တဲ့ ခြန္းဆင့္ေနျခည္ရဲ႕ေမြးေန႔အလွဴျမင္ကြင္းမ်ား"