အေၾကာင္းအရာ: 

Message စာမ်ားကို တီခ်ယ္နန္းမုိက ျပန္လည္ေျဖၾကားေနမႈ