အေၾကာင္းအရာ: 

ကုိယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့ခ်လုိသူေတြအတြက္ေယာဂက်င့္စဥ္နဲ႔ဘယ္လုိမ်ဴိးလုပ္ေဆာင္မလဲဆုိတာကုိတီခ်ယ္နန္းမုိက သရုပ္ျပပံုေဖာ္ ေျပာၾကားထားမႈ