အေၾကာင္းအရာ: 

-Hit Interview

-ဗီဒီယုိ႐ိုက္ကြင္းပံုရိပ္မ်ားအျဖစ္ "ဒါ႐ုိက္တာသားညီ႐ုိက္ကူးပံုေဖာ္ထားၿပီး သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားအျဖစ္အကယ္ဒမီမင္းေမာ္ကြန္းအကယ္ဒမီခုိင္သင္း
ၾကည္၊ျမတ္သူေက်ာ္ တုိ႔ပါ၀င္႐ုိက္ကူးထားတဲ့ဗီဒီယုိဇာတ္ကား႐ိုက္ကြင္းေပၚကပံုရိပ္မ်ား"