အေၾကာင္းအရာ: 

ကၽြန္ေတာ့္မိန္းမကပါ ကၽြန္ေတာ္တို႔မသန္စြမ္းေတြကို ယံုၾကည္မႈမ႐ွိတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကြဲခဲ့ရတယ္ ...