အေၾကာင္းအရာ: 

အကယ္ဒမီ ေမသန္းႏု၊မင္းသန္႔ေမာင္ေမာင္တို႔ ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားမႈေလးကို ၾကည့္လို႔ပါျပီေနာ္ ...