အေၾကာင္းအရာ: 

ဇူလုိင္လ(၁၅)ရက္ေန႔က Orchid Hotel မွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ PPAM Professional Photographers Association of Myanmar (ျမန္မာႏုိင္ငံဓါတ္ပံုပညာရွင္မ်ားအသင္းမိတ္ဆက္ျခင္းအခမ္းအနား)