အေၾကာင္းအရာ: 

တစ္ေန႔မွာ အၾကိမ္၈၀၀၀ႏွာေခ်ေနသည့္မိန္းကေလး