အေၾကာင္းအရာ: 

Message Box မွတဆင့္ ေမးျမန္းမႈမ်ားကို Harry Lynn နဲ႔ ဇီဇ၀ါ၀င္းဇံ တို႔မွ ျပန္လည္ေျဖၾကားေနမႈ