အေၾကာင္းအရာ: 

- ကံၾကမၼာေဟာတမ္း အစီအစဥ္မွာေျပာျပသြားတဲ့ ဆရာ ပိုင္ဟိန္းေက်ာ္နဲ ့ေမးျမန္းထားတဲ့အပိုင္း