အေၾကာင္းအရာ: 

-ပရိသတ္မ်ားရဲ ့မက္ေဆ့ ေတြကိုျပန္လည္ေျဖၾကားေပးေသာအပိုင္း