အေၾကာင္းအရာ: 

ေနာက္ဆံုး Photos Making ဗီယက္နမ္ေမာ္ဒယ္ ငုရင္ထရန္ဟုရန္ေမ ႏွင့္ Photos Making ႐ုိက္ကြင္းေပၚမွာဘယ္လုိေတြပံုေဖာ္႐ုိက္ကူးခဲ့သလဲစတာေတြနဲ႔အတူ
ဇူလုိင္လထဲမွာထြက္ရွိလာေတာ့မယ့္ Idiots အဖဲြ႕အေနနဲ႔ ေခြအသစ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေရမြန္ရဲ႕စကားသံေတြကုိၾကားသိရမွာျဖစ္ပါတယ္။