အေၾကာင္းအရာ: 

- ၀ါဆိုမိုးဦးျပဳလုပ္တဲ့ရဟန္းခံရွင္ျပဳအလွဴမဂၤလာအခမ္းအနားျမင္ကြင္း၊
- Influrence Rock 2016 ပြဲအတြက္ Band မ်ား၏ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေနမႈမ်ား(Epi-2)Idiots Band Rehersal