အေၾကာင္းအရာ: 

အနုပညာရွင္နဲ႔အတူေတြ႕ဆံုေမးျမန္းတဲ႕အစီအစဥ္နဲ႕သတင္း