အေၾကာင္းအရာ: 

- သူတို႔ဘာလုပ္ေနလဲ
- ဒါရို္က္တာ ဗန္းၾကီး ရိုက္ကူးေနတဲ့ "ပီယေဆး" ဇာတ္ကားရိုက္ကူးေနမႈ ျမင္ကြင္းပံုရိပ္မ်ား