အေၾကာင္းအရာ: 

Facebook မွတဆင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းသည့္  ပရိသတ္မ်ား၏ေမးခြန္းမ်ားကို စာေရးဆရာမၾကီးေရႊကူေမနွင္းမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးထားမႈ