အေၾကာင္းအရာ: 

-ဖရဲသီးခြဲနည္းေလးနဲ႔ပတ္သက္ေသာအေၾကာင္းအရာေလးမ်ား