အေၾကာင္းအရာ: 

ပန္းခ်ီဆရာႀကီးမ်ားႏွင့္ New Vision မွာ ပန္းခ်ီဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၏ (၅) ႀကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္းပန္းခ်ီျပပြဲ၊