အေၾကာင္းအရာ: 

// ေဒါက္တာ ထြန္းထြန္းလင္းမွေျပာၾကားေပးသြားတဲ့ မိသားစုေတြအားလံုး သြားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေရာဂါ ျဖစ္ပြားျခင္းမွ ကင္းေဝးေအာင္ လိုက္နာသင့္တဲ့ နည္းလမ္းေတြ