အေၾကာင္းအရာ: 

- အေဖ့ေက်ာင္း ဇာတ္ကား အထူးပြဲျပသမိတ္ဆက္ျခင္းအခမ္းအနား ျမင္ကြင္း၊