အေၾကာင္းအရာ: 

သရုပ္ေဆာင္ လုိင္လာခန္း ဦးစီးဖြင့္လွစ္တဲ့ Rhythm & Style Int'l Academy ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား