အေၾကာင္းအရာ: 

The Myth ရဲ႕ အလင္းေတး Alblum စာနယ္ဇင္းမိတ္ဆက္ပြဲ
အာင္ရဲလင္းနဲ့ Hit Interview