အေၾကာင္းအရာ: 

ဒါ႐ိုက္တာကိုေပါက္ ရိုက္ကူးေနတဲ့ ခ်စ္ရလြန္းသူ ဇာတ္ကား႐ိုက္ကူးေနမႈ Shooting Making