အေၾကာင္းအရာ: 

စာေရးဆရာမၾကီးေ႐ႊကူေမနွင္း မွ ပရိသတ္ေတြရဲ႔ တိုက္႐ိုက္ဖုန္းေခၚဆိုမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း