အေၾကာင္းအရာ: 

စာေရးဆရာမၾကီးေ႐ႊကူေမနွင္း ေျပာျပေပးထားတဲ့ မိမိရဲ႔အခ်ိန္ေတြကို အက်ိဳး႐ွိေအာင္ ဘယ္လိုေတြစီမံခန္႔ခြဲသင့္လဲ