အေၾကာင္းအရာ: 

သဘာ၀နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ပု႐ြက္စိတ္မ်ားကို ဘယ္လိုဖယ္႐ွားမလဲ ...