အေၾကာင္းအရာ: 

စာေရးဆရာမ ေဒါက္တာေစာယုႏြယ္ မွFacebook Page မွပရိသတ္ေတြရဲ႕ ေမးျမန္းမႈေလးကို ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးထားျခင္း