အေၾကာင္းအရာ: 

Zumba အကအေၾကာင္းသိလိုသူမ်ားအတြက္ Zumba Instructor မနန္းမိုးပြင့္ခ်စ္ မွေျပာျပေပးျခင္း