အေၾကာင္းအရာ: 

Zumbaအက ကပံုကနည္းေလးကို Zumba Instructor မနန္းမိုးပြင့္ခ်စ္မွ ေခတ္သစ္ပ်ိဳေမမွပ်ိဳေမမ်ားနဲ႔ အတူတူကျပေပးျခင္း