အေၾကာင္းအရာ: 

- M.M.Thein(Pathein)`s 4th solo show Art Exhibition အခမ္းအနား
- ေဒါင္း ရဲ. Hit Interview