အေၾကာင္းအရာ: 

"အသား ငါး"မ်ားႏွင့္ "ေရခဲေသတၱာ" (ေဒါက္တာမင္းထင္ေအာင္)