အေၾကာင္းအရာ: 

ပရိသတ္ၾကီးရဲ႕ တိုက္ရိုက္ဖုန္းေခၚဆို ေမးျမန္းမႈေလးကို စာေရးဆရာမ မိုးပန္းမြန္(ရာမည) ကျပန္လည္ေျဖၾကားေပးမႈ