အေၾကာင္းအရာ: 

စာေရးဆရာမ  မိုးပန္းမြန္(ရာမည) မွ Facebook Pageမွ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ေမးျမန္းမႈေလးကိုျပန္လည္ေျဖၾကားေပးမႈ