အေၾကာင္းအရာ: 

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရုပ္ရွင္အစည္းအရုံးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ Forum ျပဳလုပ္သြားမည့္အေၾကာင္း စာနယ္ဇင္းအသိေပးပြဲအခမ္းအနားက ျမင္ကြင္း