အေၾကာင္းအရာ: 

Facebook Message မွတဆင့္ ပရိသတ္မ်ား၏ေမးျမန္းမႈကို ဆရာ၀န္မၾကီး ေဒၚသဇင္ညႊန္႔ မွ သားဆက္ျခားျခင္း နည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္း