အေၾကာင္းအရာ: 

အားကစားျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ရရွိႏိုင္ေသာ က်န္းမာေရးညီညႊတ္မႈမ်ားအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ အေၾကာင္းကို ေဒါက္တာေက်ာ္စြာဦးမွ ပညာေပးေျပာျပေပးသြားတာပါ