အေၾကာင္းအရာ: 

- Aikido အားကစား နည္းေလး လိုက္ကစားၾကည့္ရေအာင္