အေၾကာင္းအရာ: 

Facebook Message Box မွတဆင့္ ပရိသတ္ ေတြ ရဲ႕ ဆံေကသာ ထိန္းသိမ္းမႈ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ေမးျမန္းထားမႈ