အေၾကာင္းအရာ: 

န၀မအႀကိမ္ေျမာက္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ျမိဳ႕နယ္ ဗဟိုစံျပငါးေစ်း ေစ်းသူ၊ ေစ်းသားမ်ား၏ စုေပါင္းမဟာဘံုကထိန္ အလွဴမဂၤလာ အခမ္းအနား